قیمت فروش سفته - از کجا سفته بخریم !!

قیمت سفته در سال 97

قیمت خرید سفته به مبلغ یک هزار تومان به ازای هر یک میلیون تومان است.
مطابق با ماده 307 سفته یا فته طلب به سندی می گویند که امضا کننده را متعهد می کند مبلغی مشخص را در زمان مشخص یا هر وقتی که طلبکار درخواست کند پرداخت نماید. با ورود چک به عرصه معاملات، سفته اعتبار اولیه خود را از دست داده است ولی هنوز هم دارای اعتبار می باشد. اگر مطابق با موازین قانونی طراحی شده باشد، امضا کننده آن موظف به اجرای تعهدات و دارنده آن نیز می تواند با داشتن آن اقدام قانونی نماید.

چک یا سفته.jpg

امروزه دریافت سفته در بیشتر شرکت های خصوصی و یا نشریات چاپی کشور یکی از شروط جذب نیروهای جدید می باشد. دریافت سفته حتی در دانشگاه ها نیز مرسوم گشته است وممکن است از شما در بدو ورود به یک مقطع جدید سفته دریافت گردد. سفته سندی بسیار مهم می باشد که لازم است پیش از ارائه به هر جایی از قوانین و شرایط و ضوابط مربوط به آن آگاه گردید بسیاری از افراد هستند که در زمامن استخدام نیاز به رائه سفته دارند ولی از شرایط و قوانین آن اطلاعی ندارند این عدم آگاهی شاید خوب نباشد در ادامه به بررسی این سند قانونی مهم خواهیم پرداخت.

چک بهتر است یا سفته

۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید آن ، مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد. بنابراین چک از این جهت که ممکن است دارنده ان را زودتر به نتیجه مطلوب برساند ، بهتر است.
۲- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (بدون برگشت زدن) ، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن (بدون برگشت زدن) نیز در دادگاه قابل مطالبه است. اخذ گواهی عدم پرداخت چک ، کار سختی نیست.
۳- صدور گواهی عدم پرداخت چک ، رایگان انجام می شود ، یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک ، هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید. پس از این جهت نیز چک ، بهتر از سفته است.

تعریف سفته

طبق ماده 307سفته یا فته طلب سند یا مدرکی است که فرد امضا کننده را ضامن اجرای تعهدات خود در زمان امضا می کند به موجب این سند امضا کننده حتما می بایست در زمانی که فرد دارنده سفته درخواست کند مبلغ تعیین شده در سفته را بپردازد.
امروزه دیگر سفته مثل چک اعتبار سابق را ندارد ولی این به ایمعنا نمی باشد که فاقد اعتبار قانونی باشد. امروزه استفاده از سفته به اندازه چک نیست. دلیل این موضع به راحتی استفاده از چک در مقابل سفته بر می گردد. به این معنا که در چک هر مبلغی که فرد بخواهد درج می کند ولی سفته سقف مشخصی دارد که برای هر مقدار که لازم باشد باید سفته آن مبلغ از بانک یا موسسات ملی اعتباری تهیه شده و تا سقف مشخصی می توان در داخل آن مبلغ نوشت.

سقف قیمت سفته

سقف برای سفته به این معنی است که در داخل برگ های هر سفته بسته به مبلغ درج شده روی آن تا رقم مشخص می توان نوشت. مثلا اگر روی سفته ای نوشته باشد ده میلیون ریال این سفته برای تعهد حداکثر 1میلیون تومان می باشد و نمی توان رقمی مثلا 2میلیون تومان نوشت. همین موضوع شاید استفاده از سفته را محدود کرده باشد.
تنظیم سند
مطابق با ماده 308لازم است که سفته دارای مشخصاتی چون امضا، مهر و تاریخ همچنین اطلاعاتی هم چون مبلغ پرداختی، نام ونام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نام ونام خانوادگی صادر کننده ، محل زندگی وی، محل پرداخت سفته در زیر آن قید گردد. لازم است دقت شود که در سفته یا باید نام و نام خانوادگی گیرنده سفته درج شود یا اینکه سفته در وجه حامل نوشته شود. درج نام گیرنده یا درج حامل بسیار اهمیت دارد و در هرکدام از این موارد قانون مشخصی وجود دارد. اگر نام شخص نوشته شده باشد شخص گیرنده طلبکار می شود و اگر در وجه حامل قید شده باشد سفته در دست هرکسی باشد می تواند اداعای طلب نماید. در این زمان لازم است دقت شود که در صورت عندالمطالبه بودن پرداخت مبلغ سفته لازم می باشد.

سفته بدون نام

اگر در سفته در قسمت نام گیرنده چیزی نوشته نشده باشد قانون آن به این صورت است که در هنگام سررسید سفته هم خود شخص طلبکار و هم شخص دیگری می توانند جهت وصول سفته اقدام نمایند.
در قسمت حواله کرد لازم است دقت شود که اگر نیاز است حتما خط بخورد چون در غیر اینصورت طلبکار می تواند سفته را جهت وصول به هر کسی بدهد ولی اگر قسمت حواله کرد خط بخورد فقط شخص طلبکار باید جهت وصول طلب خود اقدام نماید.چنانچه صاحب سفته بخواهد با شخص دیگری جهت وصول طلب خود وکالت دهد لازم است که پشت نویسی سفته را نیز انجام دهد. این پشت نویسی می بایست جهت وکالت برای انتقال سفته باشد که دیگری بتواند جهت وصول اقدام کند.

راه هایی برای وصول سفته
جهت وصول سفته لازم است ضوابطی از سوی دارنده سفته رعایت گردد. دارنده سفته می بایست در تاریخ سررسید سفته برای وصول وجه خود اقدام نماید در اینجا دو حالت مفروض است یا شخص دهنده سفته وجه را می پردازد که در اینصورت دیگر موردی نمی ماند در غیر اینصورت دارنده سفته باید در طی مدت 10 روز از تاریخ سر رسید موعد سفته ، فرآیندی تحت عنوان واخواست را طی نماید.
واخواست ارائه اعتراض نامه کتبی در مورد رسیدگی به عدم پرداخت سفته از سوی شخص صادر کننده آن می باشد. واخواست نامه ها برگه هایی هستند که از سوی وزارت دادگستری تهبه و تنظیم می گردند. واخواست نامه های مخصوصی نیز جهت ارائه اعتراض در بانک های موجود می باشد. به وسیله واخواست نامه ها اعتراض به صادر کننده سفته به صورت کتبی به وی اطلاق می گردند.
لازم است که واخواست نامه ها در 3 نسخه تهیه شوند از این رو واخواست نامه های را با استفاده از کاربن در سه نسخه یکسان تهیه می کنند.
واخواست اول واخواست اصلی و دو نسخه بعدی رو نوشت می باشد.باید توجه شود که هیچ نوشته ای جایگزین آن نمی شود. هر کدام از این واخواست ها می باید در جایی قرار بگیرد. واخواست جهت اینکه وجه قانونی داشته باشند می بایست به امضای دارنده آن برسند و چسباندن تمبر طبق صلاحدید مرجع قضایی باید در واخواست نامه ها صورت بگیرد. نسخه اصلی واخواست نامه به دارنده سفته یا درخواست کننده واخواست تسلیم می گردد. نسخه دوم واخواست نامه ها به وسیله مامور واخواست به شخص ابلاغ شونده می رسد. و نسخه دوم واخواست در دادگاه بخش واخواست بایگانی می شود.
برای استفاده از طرح دعوی علیه پشت نویس سفته ها ، دارنده سفته می بایست ظرف مدت یکسال از زمان تنظیم واخواست آن را به دادگاه تسلیم نماید.در غیر اینصورت به شکایت او ترتیب اثر داده نخواهد شد. طرح کننده واخواست می تواند جهت وصول مبلغ طلبش تقاضای توقیف اموال صادر کننده سفته را نماید که پس از صدور حکم از سوی دادگاه ، دادگاه مورد نظر اموال صادر کننده سفته را مطابق با مبلغ سفته توقیف می نماید
در صورتی که دارنده سفته بخواهد علیه صادر کننده و پشت نویس اقدام به اقامه دعوی نماید در مقابل ستون مربوط به خوانده نام هر دو یعنی صادر کننده و پشت نویس (پشت نویسان) را می بایست قید نماید و در بخش توضیحات دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول(صادر کننده) و خوانده ردیف دوم (پشت نویس) را درخواست کند.

سفته از کی بگیریم

اگر سفته‌ای چندین دست منتقل شده باشد، در این صورت وصول وجه آن به چه ترتیب امکانپذیر است؟
در اینجا بحثی تحت عنوان مسئولیت تضامنی مطرح می گردد.
به این معنا که وقتی سفته توسط افراد مختلف پشت نویسی می شود دارنده سفته می تواند جهت وصول خود به هرکدام از آنها مراجعه نماید، در واقع در این حالت صادر کننده و پشت نویسان سفته همگی مسئولیت تضامنی در قبال دارنده سفته دارند. حال همین مراجعه را می توانند همه پشت نویسان نسبت به پشت نویس قبلی و نسبت به صادر کننده سفته داشته باشند.
ضمانت در اسناد تجاری
ضمانت در اسناد تجاری دارای قاعده ای تحت عنوان مسئولیت تضامنی می باشد به این معنا که جهت افزایش اعتبار سند و جلب اطمینان دارنده از طریق فراهم ‌ساختن زمینه رجوع وی به مسئولین بیشتر سند وضع شده و موجب سرعت در معاملات آن می‌شود به عبارت دیگر به موجب این ویژگی یعنی مسئولیت تضامنی، ضامن متضامنا با مضمون‌عنه‌ در مقابل دارنده، مسئول پرداخت سند قرار می‌گیرد. همچنین با ماهیت‌ ضمانت مدنی که عبارت از نقل ذمه به ذمه می‌باشد و در نتیجه آن ذمه مضمون‌عنه بری‌ و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود، متفاوت است.
در ضمانت اخیر بدون اینکه‌ تضمین علیحده و بیشتری در وصول طلب طلبکار بوجود آید، فقط مدیون تغییر می‌کند و به جای مدیون اصلی(مضمون‌عنه)ضامن، مسئول پرداخت دین می‌شود. تفاوت‌های‌ دیگری نیز ممکن است بین ضمانت‌های مذکور وجود داشته باشد. مانند موردیکه اگر در ضمانت مدنی، ضامن بدون اذن مضمون‌عنه ضمانت‌نموده و مورد ضمان را به‌ مضمون‌له بپردازد به استناد ماده ۲۶۷ قانون مدنی که می‌گوید: …کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اجازه او باشد حق مراجعه به او را دارد والاّ حق رجوع ندارد، نمی‌تواند به مضمون‌ عنه مراجعه کند در حالی‌که ضمانت در اسناد تجاری‌ این چنین نیست و ضامن پس از پرداخت مبلغ می‌تواند به عنوان دارنده سند به‌ مضمون‌عنه و امضاءکنندگان قبل از او رجوع کند.

شاید در میان اسناد تجاری سند از اعتبار کمتری نسبت به چک برخوردار باشد اما وسیله ای برای تضمین محسوب می گردد و می توان به آن به عنوان وسیله ای جهت پرداخت در آینده اشاره نمود. بنابراین سند نیز همانند چک از اعتبار قانونی برخوردار می باشد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
موضوعات مشابه دسته بندی پاسخ ها تاریخ انتشار
کسب و کار صنعتی 0
loading...

موضوعات مشابه